به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید

تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان / تالار عمومی / انجمن خانه و خانواده / تالار خانه و خانواده / نکات قبل از ازدواج v / اين رابطه ارزشش را دارد یا نه؟!

نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنیدارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

اين رابطه ارزشش را دارد یا نه؟!

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 564
سپاس کرده: 4,019
سپاس شده: 3,477 در 1,466 موضوع

امتياز: -19,971.50

ارسال: #1
اين رابطه ارزشش را دارد یا نه؟!
راهنماي حل مشكلات زناش
و
يي
اين رابطه ارزشش را دارد یا نه؟!هيچ رابطه*اي يك*ر
و
زه
و
يران نمي*ش
و
د. اين م
و
ض
و
عي است كه ر
و
ان*شناسان هنگام ر
و
به*ر
و
شدن با يك ازد
و
اج پر مشكل عن
و
ان مي*كنند. اگر شما هم اين ر
و
زها رابطه*تان را پر از مشكل
و
پستي
و
بلندي مي*بينيد، گمان نكنيد كه ريشه اختلافات شما فقط دع
و
اهاي امر
و
زتان است. اگر قصد داريد به اين بحث*ها پايان دهيد، بايد چند قدمي به عقب برگرديد
و
منشا دع
و
اهاي هر ر
و
زه*تان را پيدا كنيد. يك رابطه قديمي كه هن
و
ز اثري از د
و
ست داشتن در آن است قطعا ارزش اين ريشه*يابي
و
تلاش براي تغيير را دارد پس تا دير نشده براي نجات رابطه*تان قدم برداريد.


اين رابطه ارزشش را دارد؟


اگر احساس مي*كنيد كه رابطه*تان ديگر مثل ر
و
زهاي ا
و
ل پيش نمي*ر
و
د
و
حس قبل را به نامزد يا همسرتان نداريد بايد يك تصميم مهم را بگيريد اينكه هن
و
ز هم مي*خ
و
اهيد اين ارتباط را حفظ كنيد
و
به ر
و
زهاي قبل برگردانيد يا خير؟ آيا اين رابطه ارزش كمي صب
و
ري
و
زحمت را دارد يا خير؟ اگر ج
و
اب*تان منفي است پس ديگر لز
و
مي ندارد نكات ديگر اين صفحه را بخ
و
انيد اما اگر د
و
ست داريد رابطه*تان را نجات دهيد، يادتان نر
و
د كه هر چقدر هم ارتباط*تان سرد
و
سخت شده باشد، باز هم ده*ها راه براي برگرداندن شادي به ارتباط*تان
و
ج
و
د دارد.ا
و
لين قدم، مهم*ترين قدم


درست كردن يك رابطه پر از مشكل كار آساني نيست
و
اين مشكل زماني كه ندانيد ايراد كار شما كجاست بزرگ*تر مي*ش
و
د. شما بايد با نامزد يا همسرتان در اين م
و
رد صحبت كنيد
و
دلايل نارضايتي*تان از اين رابطه
و
علت بحث*هاي*تان را بشناسيد. فكر نكنيد به محض اينكه از نامزدتان خ
و
استيد با شما در اين م
و
رد صحبت كند همه چيز حل مي*ش
و
د. رابطه شما يك*ر
و
زه به اينجا نرسيده پس قرار هم نيست يك*ر
و
زه درست ش
و
د. به طرف مقابل
و
رابطه*تان زمان بدهيد
و
سعي كنيد با صب
و
ري
و
ت
و
جه مشكل*تان را پيدا كنيد
و
براي حل كردنش قدم برداريد.


از عقايد هم خبر داريد؟


همديگر را چقدر مي*شناسيد؟ آيا نظرات همديگر را نسبت به زندگي*تان، تصميمات*تان
و
اتفاقات ر
و
زمره مي*دانيد؟ يك رابطه زماني از هم مي*پاشد كه 2 طرف از حرف زدن با يكديگر دست بردارند
و
از عقايد
و
نظرات هم بي*خبر باشند. سعي كنيد در م
و
رد همه چيز با هم صحبت كنيد؛ از يك سريال تل
و
يزي
و
ني گرفته تا ساده*ترين اتفاقات اجتماعي. قرار نيست ماجرا را زياد پيچيده كنيد بلكه بايد با حرف زدن با هم نگذاريد كه فاصله ميان*تان بيشتر ش
و
د
و
ماجرا به جايي برسد كه احساس كنيد همديگر را نمي*شناسيد. اگر انتقادي به رفتارهاي يكديگر داريد حتما آن را مطرح كنيد اما مراقب باشيد كه با خشم
و
تحقير اين م
و
ض
و
ع را بيان نكنيد.


فداكاري، اما به اندازه


اگر مدتي به ارتباط*تان فكر كنيد، قطعا در م
و
رد اشتباهات
و
ك
و
تاهي*هاي خ
و
دتان هم به يك ارزيابي مي*رسيد. پذيرفتن اين*كه شما با رفتارها
و
افكار خ
و
دتان يك ارتباط عاشقانه را به سمت جدايي مي*بريد كار آساني نيست اما اگر مي*بينيد كه سهم شما از اين اشتباهات كم نيست، بهتر است آن را بپذيريد
و
انكار نكنيد. قدم ا
و
ل بعد از پذيرفتن اشتباهات*تان تلاش براي تكرار نكردن آن*هاست
و
قدم د
و
م عذر*خ
و
اهي از رفتارهايي است كه به نامزد
و
ارتباط شما آسيب زده*اند. دليلي ندارد همه اتفاقات را به گردن بگيريد
و
شبانه ر
و
ز طلب بخشش كنيد بلكه اگر فكر مي*كنيد رفتاري از شما به نامزدتان آسيب جدي زده است، لازم است از ا
و
عذر خ
و
اهي كنيد
و
اطمينان دهيد كه ديگر چنين رفتاري سرزده كه از شما سرنخ
و
اهد زد.سعي كنيد در م
و
رد همه چيز با هم صحبت كنيد. از يك سريال تل
و
يزي
و
ني گرفته تا ساده*ترين اتفاقات اجتماعي. قرار نيست ماجرا را زياد پيچيده كنيد بلكه بايد با حرف زدن با هم نگذاريد كه فاصله ميان*تان بيشتر ش
و
د
و
ماجرا به جايي برسد كه احساس كنيد همديگر را نمي*شناسيدبه هم گ
و
ش مي*كنيد؟


ممكن است يكي از دلايل رسيدن رابطه شما به اينجا، بي*ت
و
جهي
و
گ
و
ش نكردن به يكديگر باشد. اگر پيش از اين چنين رفتاري داشته*ايد سعي كنيد كمي راه*تان را تغيير دهيد
و
براي نجات ارتباط*تان تلاش كنيد. اگر نامزدتان با شما صحبت مي*كند، صحبت*هايش را قطع نكنيد
و
مدام
و
سط حرفش نپريد. اگر از شما انتقاد مي*كند حالت تدافعي به*خ
و
د نگيريد
و
هرگز به*دليل دفاع از خ
و
د به ا
و
حمله نكنيد. اگر ا
و
نظراتش را با شما قسمت مي*كند، ا
و
ل به حرف*هايش گ
و
ش دهيد
و
و
قتي كه سك
و
ت كرد نظر خ
و
دتان را بگ
و
ييد. نگذاريد احساس كند كه حرف*هايش را د
و
ست نداريد
و
ديگر گ
و
ش*كردن به آن*ها براي*تان جالب نيست.د
و
ر نباشيد


دلتنگي
و
د
و
ري، مشكلات زيادي را به همراه مي*آ
و
رد. اگر شما زمان زيادي براي ديدن يكديگر، در كنار هم ب
و
دن يا صحبت*كردن در م
و
رد ناراحتي*ها
و
مشكلات*تان را نداشته باشيد، آسيب زيادي به ارتباط*تان
و
ارد خ
و
اهد شد. سعي كنيد به اين د
و
ري پايان دهيد
و
همديگر را بيشتر ببينيد. سعي كنيد زماني براي تلفني حرف زدن، سينما رفتن، قدم زدن
و
و
قت گذراندن با خان
و
اده
و
د
و
ستان يكديگر در نظر بگيريد
و
بعد از اين د
و
ري كه به رابطه شما لطمه
و
ارد كرده، يك*بار ديگر براي شناختن هم تلاش كنيد.


انفرادي عمل نكنيد


اگر مدتي براي نجات رابطه تلاش كرده*ايد
و
از نامزدتان هم كمك گرفته*ايد اما م
و
فق نشده*ايد، باز هم نااميد نش
و
يد. شما بهتر است براي تغيير اين جريان از يك متخصص كمك بگيريد
و
مطمئن ش
و
يد كه آيا مشكلات شما يك اتفاق گذرا
و
قابل حل است يا اين*كه به*دليل تفا
و
ت*هايي ايجاد شده كه در هر د
و
ي شما ريشه دارد
و
ع
و
ض شدني هم نيست. سعي كنيد از يك ر
و
ان*شناس كمك بگيريد. اگر نامزدتان راضي به اين اتفاق نمي*ش
و
د مي*ت
و
انيد براي شر
و
ع به تنهايي مراجعه كنيد
و
مطمئن ش
و
يد كه آيا آن فرد، مرد زندگي شما هست يا خير.


فهرست اشتباهات


آسيب ديدن يك رابطه را هيچ
و
قت نمي*ت
و
ان بر گردن يك نفر انداخت. در اشتباهات، بحث*ها
و
حتي قهرها هميشه هر 2نفر سهيم* هستند اما ممكن است سهم يكي بيش از ديگري باشد. براي ر
و
به راه كردن رابطه*تان بهتر است ا
و
ل از خ
و
د شر
و
ع كنيد:
 • اشتباهات*تان را فهرست كنيد:

ليستي از اشتباهاتي كه در اين مدت انجام داده*ايد تهيه كنيد. چه رفتارهايي از شما سر زده كه باعث يك دع
و
اي آزار*دهنده شده يا چه اتفاقي باعث شده بين شما فاصله ايجاد ش
و
د؟
 • ايرادهاي نامزدتان را بشناسيد:

چه چيزهايي در نامزدتان
و
ج
و
د دارد كه شما را آزار مي*دهد؟ احساس مي*كنيد چه تغييراتي در ا
و
مي*ت
و
اند رابطه شما را نجات دهد؟ اگر اين م
و
ارد را بشناسيد راحت*تر مي*ت
و
انيد براي تغيير دادن*شان قدم برداريد. البته قبل از تلاش براي تغيير دادن اين م
و
ارد آزار*دهنده بايد مطمئن ش
و
يد كه چه ميزان از اين رفتارها يا
و
يژگي*ها تغيير پذير هستند.

 • خ
  و
  استه*هايش را بشناســيد:

نامزدتان كدام يك از
و
يژگي*هاي*تان را بيشتر د
و
ست دارد
و
چه رفتارها
و
حرف*هايي در شما ا
و
را خ
و
شحال*تر
و
آرام*تر مي*كند؟ سعي كنيد اين
و
يژگي*ها
و
رفتارها را در خ
و
د تق
و
يت كنيد
و
دلايل بيشتري براي د
و
ست داشته شدن برايش ايجاد كنيد.

 • به ا
  و
  احساس امنيت دهيد:

سعي كنيد آنط
و
ر كه نامزدتان د
و
ست دارد، عاشقش باشيد
و
گاهي اين عشق را به شي
و
ه خ
و
دش به ا
و
ابراز كنيد. گاهي هم براي آينده*تان برنامه*ريزي كنيد
و
اين حس را در ا
و
به*
و
ج
و
د بيا
و
ريد كه در رابطه*اي امن
و
تمام نشدني قرار دارد
و
تا زماني كه براي اين رابطه تلاش مي*كند شما را از دست نخ
و
اهد داد. ايجاد اين حس امنيت به معني بخشيدن بي*چ
و
ن
و
چرا نيست. شما بايد به نامزدتان ياد بدهيد تا زماني كه در اين رابطه آرامش
و
ج
و
د دارد، شما هم در كنارش هستيد
و
اگر شما را د
و
ست دارد، بايد براي شما
و
آرامش*تان تلاش كند.
پنج شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ۱۳:۴۷ عصر
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 


تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.